privatlivspolitik og cookie deklaration

Privatliv– og databeskyttelse i Mariehjemmene 

  1. Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige

Krisecenter Hanne Marie er en selvstændig juridisk enhed under Fonden Mariehjemmene, som er en privat, uafhængig, nonprofit-organisation, der på et humanitært grundlag samarbejder med regioner og kommuner om at tilbyde plejehjem til ældre og botilbud til mennesker med særlige behov.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen.

Hanne Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmene er dataansvarlige for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Hanne Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmene har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, pårørende, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Forstander Sølva Käte Andersen
Krisecenter Hanne Marie
Ringstedvej 57-59
4000 Roskilde
Telefon: 4632 1992
E-mail: skan@mariehjem.dk

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder

  1. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.
Formål med behandlingen af data følger Artikel 30 stk. 1, punkt b i Databeskyttelsesforordningen:
Personoplysninger, som Hanne Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmene er i besiddelse af, opbevares og behandles til brug for administration, ydelse af praktisk personlig hjælp og pleje, behandlingsmæssige årsager og beboernes og medarbejdernes sikkerhed samt for at kunne levere den ydelse, som handlekommuner har visiteret til.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke
Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.
Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.
Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit samarbejde med Hanne Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmene, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for vores opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling.

De kategorier af personoplysninger, som Hanne Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmene behandler
Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.
Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.
Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på et bestemt Mariehjem – og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Fonden Mariehjemmene videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du eller din værge/dine pårørende har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

  1. Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere eller medarbejdere i Mariehjemmene.
Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger, som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.
Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.
Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger – eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

  1. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, bl.a. medens de undersøges.
For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter os af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

  1. Sletning af Personoplysninger

Hanne Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmene opbevarer kun oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt.
Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.
Når du ikke længere har ophold på et Mariehjem, opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Mariehjemmene, medmindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Mariehjemmene, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.
I forbindelse med visitation eller ansøgning om optagelse på et Mariehjem modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

  1. Datasikkerhed

Hanne Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmene overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at organisationen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.
Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik.

  1. Klagevejledning

Ønsker du at klage over Hanne Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmenes behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon 33 19 32 00.
E-mail:  dt@datatilsynet.dk.
Hjemmeside: Kontakt (datatilsynet.dk)

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

Cookie-politik for Mariehjemmene

  1. Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies til måling af trafik og optimering af brugervenligheden. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

1.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

1.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

1.3 Sådan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

1.4 Hvad cookies bruges til på vores hjemmeside?
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig.

  1. Personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, ansøgninger eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

2.1 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Fonden Mariehjemmene, skal du rette henvendelse på fonden@mariehjem.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

2.2 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Cookie-, privatlivs- og databeskyttelsespolitik er senest opdateret d. 23/11 2018 og er bl.a. baseret på www.minecookies.org

46 32 19 92 Find hjem

Kontakt